മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നൂറ് കിലോ വരെ സ്വര്‍ണം പദ്ധതിയില്‍ അഞ്ചും ആറുംവിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു.

മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നൂറ് കിലോ വരെ സ്വര്‍ണം പദ്ധതിയില്‍ അഞ്ചും ആറുംവിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു. മെറിന്‍ എബ്രഹാം, ശ്രീ.വി മനോജ്‌ കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം അഞ്ചും ആറും വിജയികള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഡയമണ്ട്സ് സോണല്‍ ഹെഡ് ശ്രീ.അഫ്സല്‍ ഖാനില്‍ നിന്ന്‍ 1/4 കിലോ സ്വര്‍ണം ഏറ്റു വാങ്ങിയത്.

വി.മനോജ്കുമാര്‍ മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ ആന്‍ഡ് ഡയമണ്ട് സ് സോണല്‍ ഹെഡ് അഫ്സല്‍ ഖാനില്‍ നിന്ന് 1/4 കിലോ സ്വര്‍ണം സ്വീകരിക്കുന്നു.

 

മെറിന്‍ എബ്രഹാം മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ്‌ ആന്‍ഡ് ഡയമണ്ട് സ് സോണല്‍ ഹെഡ് അഫ്സല്‍ ഖാനില്‍ നിന്ന് 1/4 കിലോ സ്വര്‍ണം സ്വീകരിക്കുന്നു.

No Comments

Be the first to start a conversation

%d bloggers like this: