മാണി കാട്ടിയത് രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന തന്നെയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

മാണി  കാട്ടിയത് രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന തന്നെയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം. കൊടിയ രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന കാട്ടിയെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം കെ.പി.സി.സിയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്‍റ് എം.എം ഹസന്‍ പറഞ്ഞു.

No Comments

Be the first to start a conversation

%d bloggers like this: